Artikulo 1 (Pangkalahatang mga panuntunan)
 1. Ang Mga Tuntunin sa Paggamit ay namamahala sa mga termino ng paggamit ng mga serbisyong ibinigay ng website na ito sa website na ito.
 2. Gagamit ng mga gumagamit ang serbisyong ito alinsunod sa mga term na ito.

Artikulo 2 (Mag-apply)
 1. Ang mga Tuntunin na ito ay dapat mailapat sa anumang ugnayan sa pagitan ng Gumagamit at Website na may kaugnayan sa paggamit ng Serbisyo.
 2. Ang website na ito ay maaaring lumikha ng mga indibidwal na patakaran bilang karagdagan sa mga term na ito.
 3. Ang mga indibidwal na probisyon ay bahagi ng Mga Tuntunin.
 4. Kung ang mga probisyon ng Mga Tuntunin na ito ay salungat sa mga probisyon ng indibidwal na mga probisyon, ang mga probisyon ng mga indibidwal na probisyon ay mananaig maliban kung hindi tinukoy sa indibidwal na mga probisyon.

Artikulo 3 (Pagbabawal)
 1. Hindi dapat gawin ng mga gumagamit ang alinman sa mga sumusunod kapag ginagamit ang serbisyong ito:
 1. Mga gawa na lumalabag sa mga batas at regulasyon o kaayusan at moral ng publiko
 2. Mga gawa na nauugnay sa mga gawaing kriminal
 3. Mga gawa na lumalabag sa mga copyright, karapatan sa trademark, o iba pang mga karapatang intelektwal na ari-arian na kasama sa serbisyong ito, tulad ng mga nilalaman ng serbisyong ito
 4. Mga gawa na sumisira o nakaharang sa paggana ng website na ito, iba pang mga gumagamit, o iba pang mga third party server o network
 5. Batas ng komersyal na paggamit ng impormasyon na nakuha ng serbisyong ito
 6. Mga gawa na maaaring makagambala sa pagpapatakbo ng mga serbisyo ng website na ito
 7. Hindi awtorisadong pag-access o pagtatangka na gawin ito
 8. Batas ng pagkolekta ng personal na impormasyon atbp tungkol sa iba pang mga gumagamit
 9. Mga Gawa ng paggamit ng serbisyong ito para sa hindi pahintulot na mga layunin
 10. Ang mga gawa na nagdudulot ng kawalan, pinsala, o kakulangan sa ginhawa sa ibang mga gumagamit ng serbisyong ito o iba pang mga third party
 11. Mga gawa na nagpapahiwatig ng iba pang mga gumagamit
 12. Mga aktibidad sa ad o negosyo sa Mga Serbisyo na hindi pinahihintulutan ng website na ito
 13. Ang mga gawa na naglalayong matugunan ang katapat na kasarian na hindi mo alam
 14. Ang mga gawa na direkta o hindi tuwirang nakikinabang sa mga puwersang anti-sosyal na may kaugnayan sa mga serbisyo sa website na ito
 15. Iba pang mga kilos na itinuturing ng hindi naaangkop sa website na ito

Artikulo 4 (Suspinde ng pagkakaloob ng serbisyong ito, atbp.)
 1. Ang website na ito ay maaaring suspindihin o suspindihin ang pagkakaloob ng lahat o bahagi ng serbisyong ito nang walang paunang abiso sa gumagamit kung tinutukoy nito na mangyayari ang alinman sa mga sumusunod na kaganapan.
 1. Kapag nagsasagawa ng inspeksyon sa pagpapanatili o pag-update ng system ng computer na may kaugnayan sa serbisyong ito
 2. Kapag ang pagkakaloob ng serbisyong ito ay nahihirapan dahil sa lakas na kaguluhan tulad ng lindol, kidlat, sunog, pag-agos ng kuryente, o natural na kalamidad
 3. Kapag huminto ang isang computer o linya ng komunikasyon dahil sa isang aksidente
 4. Bilang karagdagan, kung ang website na ito ay nagpasiya na mahirap ibigay ang serbisyong ito
 2. Ang website na ito ay hindi mananagot para sa anumang kawalan o pinsala na dinanas ng gumagamit o isang third party dahil sa pagsuspinde o pagkagambala ng pagkakaloob ng serbisyong ito.

Artikulo 5 (Mga paghihigpit sa paggamit at pagkansela ng pagpaparehistro)
 1. Pinipigilan ng website na ito ang paggamit ng serbisyong ito sa kabuuan o sa bahagi, o pagpaparehistro ng rehistro bilang isang gumagamit nang walang paunang abiso kung ang gumagamit ay nahuhulog sa ilalim ng alinman sa mga sumusunod.
 1. Paglabag sa anumang pagkakaloob ng mga Tuntunin
 2. Kapag ito ay mali na ang rehistradong bagay ay hindi totoo
 3. Kung sakaling ang default ng mga obligasyon sa pagbabayad tulad ng mga bayarin
 4. Kung walang tugon mula sa website para sa isang tiyak na tagal ng panahon
 5. Kapag ang serbisyong ito ay hindi ginamit para sa isang tiyak na tagal mula noong huling paggamit
 6. Bilang karagdagan, kapag hinuhusgahan ng website na ito na ang paggamit ng serbisyong ito ay hindi angkop
 2. Ang website na ito ay hindi kumuha ng anumang responsibilidad para sa anumang mga pinsala na dulot ng mga gumagamit ng mga aksyon na isinagawa ng website na ito batay sa mga term na ito.

Artikulo 6 (Pagtatanggi sa Mga Warantiya at Pagtanggi)
 1. Ang website na ito ay hindi, tahasang o walang pasubali, ginagarantiyahan na ang Mga Serbisyo ay walang mga depekto.
 2. Ang website na ito ay hindi kumuha ng anumang responsibilidad para sa anumang pinsala na dulot ng gumagamit dahil sa serbisyo. Gayunpaman, ang disclaimer na ito ay hindi nalalapat kung ang kontrata sa pagitan ng Website at ang gumagamit para sa Serbisyo ay isang kontrata ng consumer na itinakda sa Consumer Contract Law.
 3. Ang website na ito ay hindi kumuha ng anumang responsibilidad para sa mga pinsala na dulot ng mga gumagamit dahil sa default o pahirap sa pamamagitan ng kapabayaan (hindi kasama ang kawalang kapabayaan) ng website na ito.
 4. Sa website na ito, ang kabayaran para sa mga pinsala na dulot ng mga gumagamit dahil sa default o pahirap dahil sa kapabayaan (hindi kasama ang kawalang kapabayaan) ng website na ito ay limitado sa halaga ng bayad sa paggamit na natanggap sa buwan kung saan naganap ang pinsala.
 5. Ang website na ito ay hindi mananagot para sa anumang mga transaksyon, komunikasyon o hindi pagkakaunawaan na nagaganap sa pagitan mo at ng iba pang mga gumagamit o mga third party tungkol sa serbisyong ito.

Artikulo 7 (pagbabago ng mga nilalaman ng serbisyo, atbp.)
 1. Maaaring baguhin ng website na ito ang nilalaman ng serbisyong ito o ihinto ang pagbibigay ng serbisyong ito nang hindi inaalam ang gumagamit, at hindi kami tumatanggap ng anumang responsibilidad para sa anumang pinsala na dulot ng gumagamit sa pamamagitan nito.

Artikulo 8 (Pagbabago ng Mga Tuntunin ng Serbisyo)
 1. Maaaring baguhin ng Website ang Mga Tuntunin sa anumang oras nang walang abiso sa Gumagamit kung itinuturing na kinakailangan. Bilang karagdagan, kung ang paggamit ng serbisyong ito ay nagsimula pagkatapos mabago ang kasunduang ito, ang gumagamit ay itinuturing na sumang-ayon sa nagbago na kasunduan.

Artikulo 9 (Paghahawak ng personal na impormasyon)
 1. Ang website na ito ay dapat hawakan ang personal na impormasyon na nakuha sa pamamagitan ng paggamit ng serbisyong ito nang naaayon alinsunod sa “Patakaran sa Pagkapribado” ng website na ito.

Artikulo 10 (Abiso o komunikasyon)
 1. Ang paunawa o komunikasyon sa pagitan ng gumagamit at ng website na ito ay dapat gawin ng pamamaraang tinukoy sa website na ito.
 2. Ang website na ito ay isinasaalang-alang ang kasalukuyang nakarehistro na contact na maging wasto at ipaalam o makipag-ugnay sa naturang contact. Ang mga ito ay maituturing na nakarating sa oras ng abiso o komunikasyon.

Artikulo 11 (Pagbabawal ng paglilipat ng mga karapatan at obligasyon)
 1. Ang gumagamit ay hindi maaaring ilipat o magbigay ng seguridad sa anumang ikatlong partido nang walang anumang paunang nakasulat na pahintulot ng website na ito, anumang posisyon o karapatang pangontrata o obligasyon sa ilalim ng kasunduang ito.

Artikulo 12 (Pamamahala ng batas at hurisdiksyon)
 1. Sa pagpapakahulugan sa mga Tuntunin na ito, ang mga batas ng Japan ay ang namamahala sa batas.
 2. Sa kaganapan ng isang hindi pagkakaunawaan sa Mga Serbisyo, ang korte na namamahala sa lokasyon ng website operator ay gagamitin.